TERMA &
SYARAT

TERMA & SYARAT

PENERIMAAN TERMA DAN SYARAT

Akses dan penggunaan laman web ini adalah tertakluk kepada penerimaan dan pematuhan semua terma yang disenaraikan dalam dokumen ini (‘Terma dan Syarat’). Semua penggunaan dan/atau akses berterusan ke laman sesawang ini merupakan perjanjian kepada Terma dan Syarat ini.

TNB Energy Services  (“TNBES”) berhak untuk meminda Terma dan Syarat pada bila-bila masa dengan menyiarkan Terma dan Syarat yang dipinda di laman sesawang ini, dan pindaan tersebut akan berkuat kuasa pada masa penyiaran. Sila layari https://www.tnbes.com.my secara berkala untuk menentukan sebarang perubahan pada Terma dan Syarat ini. Sebarang pelanggaran Terma dan Syarat akan mengakibatkan penamatan penggunaan dan akses ke laman sesawang ini.

Sila ambil perhatian bahawa terdapat beberapa bahagian dalam laman sesawang ini yang terhad kepada pengguna tertentu yang dibenarkan sahaja. Penggunaan bahagian terhad ini dikawal oleh syarat ‘Pengguna Terhad’ di bawah. Jika anda telah diberikan akses kepada bahagian terhad tersebut secara tidak sengaja, sila keluar dari kawasan larangan dengan segera, dan maklum kepada kami tentang akses tersebut melalui e-mel.

Terma dan Syarat ini berkuat kuasa sehingga ditamatkan oleh TNBES. TNBES boleh menamatkan akses anda ke laman sesawang ini pada bila-bila masa tanpa notis. Sekiranya berlaku penamatan, semua sekatan yang dikenakan di bawah Penafian, Hak Cipta, Notis dan Pernyataan Privasi akan kekal selepas penamatan dan terus terikat dengan anda.

BIDANG KUASA & PEMILIKAN

www.tnbes.com.my ialah nama domain yang didaftarkan atas nama TNBES. Laman sesawang ini, termasuk Terma dan Syarat, ditadbir secara eksklusif oleh, dan tertakluk kepada, semua undang-undang Malaysia yang terpakai, walaupun laman sesawang ini boleh atau mungkin boleh diakses atau dilihat dalam mana-mana bidang kuasa lain.

KANDUNGAN & BAHAN

Kandungan laman web ini adalah untuk tujuan menyediakan maklumat tertentu yang dibenarkan berkaitan perkhidmatan TNBES. Bahan-bahan dalam laman web ini bertujuan untuk memberikan gambaran umum hanya kepada bahagian yang dirangkumi, dan sekiranya terdapat sebarang atau semua bahan dalam bentuk ringkasan, bahan tersebut tidak bertujuan untuk menjadi lengkap atau menyeluruh. Mana-mana kandungan atau bahan tidak sama sekali merupakan nasihat undang-undang atau penyediaan perkhidmatan undang-undang. TNBES tidak memberikan jaminan atau perwakilan bahawa mana-mana kandungan atau bahan adalah lengkap atau menyeluruh atau boleh digunakan tanpa sebarang input lanjut.

HUBUNGAN

Melihat atau mengakses laman web ini tidak mewujudkan sebarang hubungan undang-undang antara anda dan TNBES. Komunikasi antara anda dan TNBES melalui laman sesawang ini, sama ada melalui maklum balas atau maklum balas kepada pertanyaan atau sebaliknya tidak mewujudkan sebarang perhubungan undang-undang antara anda dan TNBES.

NOTIS HAK CIPTA

©2015 TNB Energy Services Sdn Bhd (424407-M). Hak Cipta Terpelihara.

TNBES memiliki dan menyimpan semua hak harta intelektual berkaitan kandungan, reka bentuk dan tanda yang terkandung dalam laman web ini. Pengeluaran semula kandungan laman web ini secara sebahagian atau keseluruhannya adalah dilarang dan kandungan tersebut tidak boleh disesuaikan, disalin semula, dimuat turun, dihantar, diedarkan, disimpan secara tetap atau sebaliknya dalam sebarang bentuk material sama ada dalam sistem perolehan semula atau tidak, tanpa kebenaran bertulis daripada TNBES terlebih dahulu.

Anda tidak boleh memuat naik, menyiarkan atau sebaliknya menyediakan di laman sesawang ini apa-apa bahan yang dilindungi oleh hak cipta, tanda dagangan atau hak milik lain tanpa kebenaran nyata daripada pemilik hak cipta, tanda dagangan atau hak milik lain dan beban untuk menentukan bahawa mana-mana bahan tersebut adalah tidak dilindungi oleh hak cipta, tanda dagangan atau hak milik lain terletak pada anda. Anda akan bertanggungjawab sepenuhnya untuk sebarang kerugian, kerosakan, kos dan perbelanjaan akibat daripada sebarang pelanggaran hak cipta, tanda dagangan, hak milik, atau bahaya lain yang terhasil daripada pengakuan sedemikian.

Dengan menyerahkan bahan ke mana-mana bahagian umum dalam lawan sesawang, anda secara automatik memberikan, atau menjamin bahawa pemilik bahan tersebut telah memberikan TNBES dengan nyata hak dan lesen bebas royalti, kekal, tidak boleh ditarik balik dan bukan eksklusif untuk menggunakan, mengeluarkan semula, mengubah suai, menyesuaikan, menerbitkan, menterjemah dan mengedarkan bahan tersebut (secara keseluruhan atau sebahagiannya) di seluruh dunia dan/atau untuk menggabungkannya dalam karya lain dalam apa jua bentuk, media atau teknologi yang kini diketahui atau selepas ini dibangunkan untuk tempoh penuh mana-mana hak cipta yang mungkin wujud dalam bahan tersebut.

PAUTAN

Pautan elektronik ke laman sesawang ini tidak boleh diwujudkan tanpa kebenaran bertulis daripada TNBES terlebih dahulu. Berkenaan dengan pautan tersebut, kami menyatakan bahawa TNBES tidak mengawal atau menyokong laman sesawang tersebut, dan tidak bertanggungjawab atas kandungan dan/atau maklumat yang terkandung dalam laman sesawang tersebut atau mana-mana aspek lain laman sesawang tersebut.

PAUTAN KE LAMAN SESAWANG PIHAK KETIGA

Pautan yang terkandung dalam laman web ini bersambung ke laman sesawang lain, di mana TNBES menafikan tanggungjawab untuk amalan privasi atau kandungan laman sesawang yang dipautkan ini. Sekiranya anda memutuskan untuk klik mana-mana pautan berkaitan di laman web ini, adalah diingatkan bahawa dasar privasi TNBES tidak lagi digunakan seterusnya. Untuk perlindungan dan pemahaman anda sendiri, sila meluangkan masa dan usaha untuk membaca dasar privasi laman sesawang yang dipautkan.

PENAFIAN UNDANG-UNDANG

TNBES secara nyata menafikan semua liabiliti, kepada mana-mana orang, entiti, badan atau organisasi, untuk semua kehilangan atau kerosakan dalam apa jua bentuk sekalipun termasuk tetapi tidak terhad kepada kecederaan peribadi atau kematian kepada mana-mana orang atau kerosakan kepada harta ketara atau tidak ketara, sama ada ini dikaitkan dengan atau disebabkan oleh penggunaan produk dan/atau perkhidmatan yang ditawarkan di bawah laman sesawang ini atau mana-mana laman sesawang yang dipautkan, sama ada secara langsung, tidak langsung atau berbangkit, berkenaan dengan apa-apa yang dilakukan atau ditinggalkan, sama ada sepenuhnya atau sebahagiannya, bergantung kepada keseluruhan atau mana-mana sebahagian daripada kandungan dan/atau bahan dalam laman sesawang ini.

Segala langkah berjaga-jaga yang munasabah telah dilaksanakan untuk menjamin apa-apa maklumat yang disediakan di laman sesawang ini adalah bebas daripada virus yang boleh mengganggu atau merosak pengendalian sistem komputer anda. Walaubagaimanapun, TNBES tidak menerima sebarang tanggungjawab untuk, dan seterusnya menidakkan semua jenis liabiliti, hingga ke takat maksimum yang dibenarkan di bawah undang-undang yang diguna pakai, untuk kerugian atau kerosakan, yang disebabkan oleh atau daripada gangguan oleh atau kerosakan kepada sistem komputer anda akibat sambungan kepada penggunaan laman sesawang ini, sama ada melalui virus komputer atau sebaliknya yang lain berlaku.

Anda bersetuju secara nyata bahawa penggunaan laman sesawang ini adalah atas risiko sendiri. TNBES, ahli sekutunya mahupun pengarah, pemegang saham, pekerja, ejen, pembekal kandungan pihak ketiga atau pemberi lesen tidak menjanjikan bahawa laman sesawang ini tidak akan diganggu atau bebas daripada ralat ataupun sebarang kecacatan dalam laman sesawang ini akan dibetulkan atau  laman sesawang ini bebas daripada virus atau unsur mudarat yang lain, dan juga tidak berjanji kepada apa-apa hasil yang diperoleh daripada penggunaan laman sesawang ini, ataupun kepada ketepatan, kepercayaan atau kandungan mana-mana maklumat, perkhidmatan atau barang niaga yang disediakan melalui laman sesawang ini.

Sekiranya mana-mana bahagian laman sesawang ini menawarkan anda peluang untuk menyertai atau membaca daripada forum, harap maklum bahawa apa-apa komunikasi yang dipaparkan di forum mewakili pandangan individu yang menyiarkan komunikasi tersebut dan tidak boleh dianggap sebagai pandangan TNBES . TNBES tidak menerima sebarang tanggungjawab atau liabiliti untuk apa-apa yang disiarkan di forum oleh mana-mana pengguna forum. Anda tidak boleh menggunakan forum untuk menyiarkan, memuat naik, atau sebaliknya menghantar maklumat atau gambar yang berunsur fitnah, pelanggaran privasi atau sebaliknya menyalahi undang-undang. TNBES berhak untuk memantau apa-apa maklumat yang dihantar atau diterima melalui  apa-apa bentuk. TNBES, mengikut budi bicara mutlaknya dan tanpa notis awal, boleh pada bila-bila masa menyemak, menghapus atau sebaliknya menyekat mana-mana bahan yang disiarkan.

Semua kandungan, maklumat dan nasihat di laman sesawang ini (jika ada) disediakan atas dasar “seadanya”. TNBES mahupun mana-mana pengarah, pemegang saham, pekerja, ejen atau subkontraktornya tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kerosakan sama ada secara langsung, tidak langsung, sampingan, berbangkit dan lain-lain (termasuk tetapi tidak terhad kepada kerugian kewangan, kehilangan data, kehilangan keuntungan, kehilangan perniagaan, gangguan perniagaan atau seumpamanya) yang timbul daripada penggunaan atau ketidakupayaan untuk menggunakan laman sesawang ini atau kandungan, maklumat atau nasihat yang diberikan pada atau melalui laman sesawang ini, kecacatan, virus, atau kerosakan lain yang disebabkan oleh sebarang peralatan dan perisian lain yang berkaitan dengan akses atau penggunaan laman sesawang ini, pemintasan, pengubahsuaian atau penyalahgunaan maklumat yang dihantar kepada TNBES atau dihantar kepada anda, walaupun TNBES telah dinasihatkan tentang kemungkinan kerosakan tersebut. Sila jadikan tanggungjawab peribadi anda untuk mengesahkan sebarang maklumat yang tersedia di sini. Kami mencadangkan agar anda mendapatkan nasihat profesional bebas sebelum membuat sebarang bentuk keputusan berdasarkan maklumat yang diperoleh daripada laman utama TNBES.

Laman web ini disediakan atas dasar “seadanya” tanpa sebarang jenis waranti, sama ada nyata atau tersirat, termasuk, tetapi tidak terhad kepada, waranti hak milik atau waranti tersirat kesesuaian kebolehdagangan untuk tujuan tertentu, ketepatan, ketepatan masa atau kesempurnaan, selain daripada waranti yang tersirat oleh dan tidak mampu untuk pengecualian, sekatan atau pengubahsuaian di bawah undang-undang yang terpakai pada Terma dan Syarat ini.

Anda hendaklah menggunakan laman sesawang ini untuk tujuan yang sah sahaja. Anda tidak boleh menyiarkan atau menghantar melalui laman sesawang ini apa-apa bahan yang melanggar atau melanggar dalam apa-apa cara hak orang lain, menyalahi undang-undang, mengancam, menganiaya, memfitnah, membentuk pencerobohan privasi, kesat, lucah, tidak sopan atau sebaliknya tidak menyenangkan, yang menggalakkan kelakuan yang boleh menjadi kesalahan jenayah, menimbulkan liabiliti sivil atau sebaliknya melanggar mana-mana undang-undang, atau yang, tanpa kelulusan nyata TNBES, mengandungi pengiklanan atau sebarang permintaan berkaitan produk atau perkhidmatan. Sebarang kelakuan anda yang pada pandangan TNBES menyekat atau menghalang mana-mana pengguna lain daripada menggunakan atau menikmati laman sesawang ini tidak akan dibenarkan. Anda tidak boleh menggunakan laman web ini untuk mengiklankan atau melaksanakan sebarang permintaan komersial, termasuk, tetapi tidak terhad kepada, permintaan pengguna untuk menjadi milik anda bagi perkhidmatan maklumat dalam talian lain yang bersaing dengan laman sesawang ini.

Penafian liabiliti ini terpakai kepada sebarang kerosakan atau kecederaan yang disebabkan oleh sebarang kegagalan prestasi, kesilapan, peninggalan, gangguan, pemadaman, kecacatan, kelewatan dalam operasi atau penghantaran, virus komputer, kegagalan talian komunikasi, kecurian atau kemusnahan atau akses tanpa kebenaran kepada, pengubahan, atau penggunaan rekod, sama ada untuk pelanggaran kontrak, kecuaian atau tingkah laku licik lain, atau di bawah apa-apa sebab tindakan lain. Anda secara khusus mengakui bahawa TNBES tidak bertanggungjawab atas kelakuan memfitnah, menyinggung atau menyalahi undang-undang orang lain atau pihak ketiga dan bahawa risiko kecederaan daripada perkara di atas terletak sepenuhnya pada anda.

TNBES, atau mana-mana orang atau entiti yang terlibat dalam mencipta, menghasilkan atau mengedar kandungan pada perisian laman sesawang tidak akan bertanggungjawab atas sebarang kerosakan, termasuk, tanpa had, kerosakan langsung, tidak langsung, sampingan, khas, berbangkit atau punitif yang timbul daripada penggunaan atau ketidakupayaan untuk menggunakan laman sesawang ini. Anda dengan ini mengakui bahawa peruntukan bahagian ini akan digunakan untuk semua kandungan di laman sesawang ini.

Sebagai tambahan kepada terma yang dinyatakan di atas, TNBES mahupun sekutunya, pembekal maklumat atau rakan kongsi kandungan tidak akan bertanggungjawab tanpa mengira punca atau tempoh, untuk sebarang kesilapan, ketidaktepatan, peninggalan, atau kecacatan lain dalam, atau ketidaktepatan masa atau ketidakaslian, maklumat yang terkandung dalam laman sesawang, atau untuk sebarang tuntutan atau kerugian yang timbul daripadanya atau disebabkan olehnya. Tiada mana-mana pihak di atas akan bertanggungjawab atas sebarang tuntutan atau kerugian pihak ketiga dalam apa jua bentuk, termasuk, tetapi tidak terhad kepada, kehilangan keuntungan, punitif atau ganti rugi berbangkit. TNBES mahupun sekutunya, pembekal maklumat atau rakan kongsi kandungan tidak menjamin ketepatan masa, urutan, ketepatan atau kesempurnaan maklumat ini. Selain itu, tiada jaminan berkenaan keputusan yang diperoleh daripada penggunaan maklumat tersebut.

KATA LALUAN DAN KESELAMATAN AKAUN

Anda mengakui dan bersetuju bahawa anda bertanggungjawab untuk mengekalkan kerahsiaan apa-apa kata laluan yang dikaitkan dengan mana-mana akaun yang digunakan untuk mengakses atau menggunakan laman sesawang ini dan bahawa anda akan bertanggungjawab sepenuhnya kepada TNBES untuk semua aktiviti yang berlaku di bawah akaun anda.

Sekiranya anda menyedari sebarang penggunaan kata laluan atau akaun anda yang tidak dibenarkan, anda hendaklah memaklumkan TNBES dengan segera.

INDEMNIFIKASI

Anda bersetuju untuk mempertahankan, menanggung rugi dan tidak memudaratkan TNBES, ahli sekutu dan pengarahnya, pemegang saham, pekerja, ejen atau subkontraktor daripada dan terhadap semua kerugian, kerosakan, tuntutan atau perbelanjaan, termasuk yuran peguam, yang timbul daripada penggunaan laman sesawang oleh anda atau akaun anda yang melanggar Terma dan Syarat ini.

KENYATAAN PRIVASI

Sebagai pemilik dan pengendali laman web ini, melalui pelayan hos Internetnya, TNBES akan mendapatkan dan menyimpan maklumat tertentu tentang mereka yang menggunakan laman web ini.

Kami percaya dengan perlindungan privasi anda, kami mengulangi bahawa maklumat yang dikumpul tentang anda tidak akan didedahkan atau dijual kepada mana-mana pihak ketiga sekalipun. Ini adalah selain daripada tujuan untuk permohonan dalaman TNBES, yang mana diperlukan dan dibenarkan oleh atau di bawah undang-undang, atau atas sebab yang diketahui dan dibenarkan oleh anda.

Walaupun kami melaksanakan semua langkah berjaga-jaga yang munasabah yang diperlukan untuk melindungi kerahsiaan maklumat anda daripada pihak ketiga, kami hendak menekankan bahawa TNBES tidak mempunyai sebarang kawalan ke atas pihak ketiga ini, yang mungkin atau mungkin tidak mendedahkan maklumat lanjut kepada pihak lain. Kami tidak memberi jaminan bahawa pihak tersebut tidak akan meminta anda melalui e-mel atau apa-apa bentuk yang hubungan lain.

Untuk tujuan statistik, TNBES berhak untuk mengumpulkan maklumat demografi atau statistik daripada apa-apa maklumat yang anda memberikan melalui penggunaan laman utama TNBES kepada pihak ketiga yang disahkan oleh syarikat. Maklumat demografi atau statistik tersebut tidak boleh dikenal pasti secara peribadi, dan boleh dalam bentuk ringkasan atau kompilasi maklumat.

TERMA PENGGUNA BAHAGIAN TERHAD

Terdapat bahagian tertentu yang terhad, di mana hanya individu yang diberi kuasa diberikan akses. Bagi individu yang diberikan akses kepada bahagian terhad, akses tersebut diberikan berdasarkan syarat akses, yang mungkin ditetapkan secara am atau dengan beberapa tahap kekhususan, dipatuhi pada setiap masa. Akses boleh ditamatkan pada bila-bila masa, mengikut budi bicara kami sendiri, tanpa TNBES perlu mempunyai sebarang sebab atau justifikasi. Pelanggaran syarat atau akses dan/atau pelanggaran Terma dan Syarat tersebut secara amnya akan memberikan kepada TNBES hak hak untuk menghalang akses kepada bahagian terhad laman sesawang ini tanpa sebarang notis lanjut atau kewajipan untuk berunding terlebih dahulu dan tanpa perlu mewujudkan pelanggaran tersebut.

Akses kepada bahagian terhad dikawal oleh gabungan nama pengguna dan kata laluan. Kata laluan boleh ditukar dari semasa ke semasa untuk meningkatkan keselamatan. Individu atau organisasi tertentu yang telah diberikan akses kepada bahagian terhad dalam laman sesawang ini:

  • Akan dimaklumkan melalui e-mel tentang perubahan kata laluan masing-masing, dari semasa ke semasa;
  • Tidak boleh dalam apa jua keadaan dan pada bila-bila masa mendedahkan kata laluan tersebut kepada mana-mana individu atau organisasi;
  • Mesti mengambil semua usaha yang munasabah untuk memastikan bahawa nama pengguna dan kata laluan kekal sulit pada setiap masa; dan
  • Hendaklah maklum TNBES dengan segera sekiranya kerahsiaan nama pengguna dan/atau kata laluan terjejas, atau jika terdapat syak wasangka yang sama telah dikompromi dalam apa jua cara atau oleh sesiapa sahaja.
DASAR ANTI SPAM

Spammer dilarang sama sekali daripada semua pelayan TNBES. Sila diingatkan bahawa dengan mengakses laman sesawang ini, anda secara nyata bersetuju untuk tidak menghantar e-mel pukal yang tidak diminta dengan mesej komersial kepada pengguna lain laman sesawang ini atau orang ramai, atau mengganggu, mengancam atau menganiaya pengguna lain, dan/atau menyiarkan atau mengedarkan. sebarang maklumat atau bahan lucah, penuh kebencian, menyinggung perasaan perkauman.

DASAR PERLINDUNGAN DATA PERIBADI

Kami, TNB Energy Services (No. Syarikat 424407-M), menghormati privasi semua individu yang mempunyai hubungan kontrak dengan kami. Kami komited untuk melindungi semua Data Peribadi yang kami simpan.

Atas sebab ini, TNB Energy Services (secara kolektif, “TNBES”) telah menerima pakai Dasar Perlindungan Data Peribadi ini (“Dasar ini”) dengan mematuhi Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 Malaysia (“Akta PDP”).

 

Baca lebih lanjut mengenai PDPA

Pengurusan Fasiliti

Di TNBES, kami mempunyai kemahiran dalam perkhidmatan Pengurusan Fasiliti. Kemudahan yang diurus dengan baik dapat meningkatkan taraf perniagaan melalui operasi yang lebih berkesan dan cekap. Dengan mengurus dan mengoptimumkan operasi bangunan, ini dapat mengurangkan perbelanjaan dan melancarkan operasi harian anda sejajar dengan matlamat Persekitaran , Sosio dan Tadbir-urus (ESG). Dengan perlaksanaan pencegahan penyelenggaraan yang terancang, ia dapat mengurangkan kekerapan kerosakan kemudahan supaya operasi perniagaan anda berjalan lancar.

Interested to know more?